กิจกรรมโรงเรียนสุขภาพดี
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ปลูกฝังให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงความสามารถ
โดยยึดแนวทางพี่ดูแลน้อง เพื่อนแนะนำเพื่อน จึงนำมาสู่กิจกรรมเด็กไทยทำได้
ซึ่งในหนึ่งวัน นักเรียนมีบทบาทและภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อความเป็นหนึ่งด้านสุขภาพดี